Предучилищна подготовка по български език

Учебният предмет Български език в предучилищното образование поставя основата на системното изучаване на езика в следващия образователен етап.

Обучението по български език е свързано със знания, умения и отношения от областта на различни дялове на езика – фонетика и синтаксис, като се поставя акцент върху звуковете и буквите в българския език, видовете изречения, звуковия състав и лексикалното значение на думите.

Курсът Български език за ПУК може да се използва за самостоятелна работа, за домашна работа или за оценка на нивото на усвоените знания. Разнообразните задачи и упражнения помагат за развиване на езиковия потенциал на децата, за правилно четене, за слухово и писмено разграничаване на звуковете и съответстващите им букви в българския език.

В курса са включени 15 теми и повече от 190 интерактивни упражнения, които децата ще придобият конкретни представи за звуковете и буквите, ще разпознават и назовават графичните знаци на буквите, ще разпознават гласните и съгласните звукове и ще определят броя им.

Предучилищна подготовка по български езикБългарски език за ПУК

Разгледайте курса Български език за ПУК и намерете много задачи и упражнения, които ще помогнат на децата в подготовката им за успешен старт в предучилищен и 1 клас.