Подготовка за Национално външно оценяване по математика - 4 клас

Подготовката за НВО по математика e необходимо да включва следното задължителното учебно съдържание от учебните програми от I до IV клас:

 • Числа
 • Равнинни фигури
 • Измерване
 • Моделиране
 

При кандидатстване и класиране на учениците в V клас е необходимо те да са се явили на Националното външно оценяване в IV клас.

Националното външно оценяване (НВО) - 4 клас проверява:

Знания за:

 • принципа на образуването редицата на естествените числа
 • намиране на неизвестно число
 • мерни единици

Умения за:

 • смятане събиране, изваждане, умножение и деление
 • действия с еднородни именувани числа
 • измерване
 • намиране обиколка на геометрична фигура и на лице на правоъгълник
 • умения за описване на ситуации от реалния свят с математически модели
 • умения за прилагане на някои рационални подходи при решаване на задачи

Оценяване

Резултатът от теста се образува като сбор от получения брой точки за всички задачи.

Максималният брой точки от изпита е 100 т.

Оценките от националното външно оценяване в края на IV се изразяват в брой точки, без да се приравняват към оценки, и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Подготовка за Национално външно оценяване - математика за 4 клас